Informācija par nomas objekta iznomāšanu

Rezultāts: 01.03.2021. ir noslēgts nomas līgums  Nr. N/2021-1 ar biedrību “Latvijas šaušanas federācija” (reģistrācijas Nr. 40008024596).

 

Nomas objekts:
nekustamā īpašuma „Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļa:
1.1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440020118 daļa ar kopējo platību 8 ha;
1.2.ēka ar kadastra apzīmējumu 80440020118008 ar kopējo platību 321,00 m2;
1.3.ēka ar kadastra apzīmējumu 80440020118012 ar kopējo platību 308,90 m2.

Īpašuma tiesības: nomas objekts ir valsts nekustamais īpašums (atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā), kas ir nodots Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra apsaimniekošanā un tajā ir izvietotas Nacionālo bruņoto spēku vienības.

Iznomātājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Nomas objekta izmantošanas mērķis nomas līguma darbības laikā: sporta funkciju nodrošināšanai.

Nomas objektā pieejamie komunālie pakalpojumi:
1)    elektroenerģija (nodrošina Iznomātājs);
2)    ūdensapgāde (nodrošina Iznomātājs);
3)    atkritumu izvešana (nodrošina Nomnieks).

Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs:
Nomas maksa dienā par ēku un zemes lietošanu saskaņā ar neatkarīga vērtētāja veikto vērtējumu ir noteikta 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

Papildus nomas maksai Nomnieks atlīdzina Iznomātājam maksu par vērtētāja sniegtajiem pakalpojumiem – 200 EUR (divi simti euro) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Nomas objekta nomas maksas apmērā ir iekļauts elektroenerģijas un ūdensapgādes pakalpojuma nodrošinājums, kā arī atlīdzība par Iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 gadu laikā konkrētos iepriekš saskaņotajos laikos, kad objekts nav nepieciešams NBS funkciju veikšanai, bet ne vairāk kā 20 dienas gadā.  

Tiesības nodot nomas objektu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā.

Citi iznomāšanas noteikumi: saskaņā ar līguma projektu.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 9. oktobrim.

Pieteikšanās kārtība:
1)    aizpildot pieteikuma formu un iesniedzot to Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kancelejā 101.kabinetā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046;
2)    pieteikums iesniedzams par visu nomas objektu.

Pieteikums ir iesniegts termiņā, ja tas līdz 2020. gada 9. oktobrim ir saņemts Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kancelejas atzīmes datums par dokumenta saņemšanu).

Ja publikācijas rezultātā piesakās vairāki pretendenti, tad tiek organizēta nomas tiesību piešķiršanas izsole atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „ Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Par pieteikumu izskatīšanas rezultātiem un turpmāko rīcību rakstveidā tiks informēti visi pretendenti, kuri paziņojumā norādītajā kārtībā būs iesnieguši pieteikumu.

Nomas objektu „Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, var apskatīt: vienu darba dienu iepriekš piesakoties pie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Apsaimniekošanas departamenta reģiona pārvaldnieka – Igors Kalnačs, tālrunis: +371 26428466.

Kontaktpersona ar procedūru saistītu organizatorisku jautājumu risināšanai – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas vecākā juriskonsulte Olga Ļeskina, tālrunis: 67301100, e-pasts: olga.leskina@vamoic.gov.lv.
 

 

Saistītie dokumenti