Projekti

ERAF projekts

ERAF projektiPamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gda 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

LIFE +

Putni adazos projekta logotipsEiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā ”Ādaži”” (“Putni Ādažos”) tika īstenots no 2013. − 2018. gadam.
Projektu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs īstenoja sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotājiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, A/S “Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.
Projekta īstenošanas laikā, izmantojot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu, Ādažu poligonā 1620 hektāru platībā atjaunoti virsāji, boreālie meži un purvs, veicināta sadarbība starp Eiropas militāro “NATURA 2000” vietu apsaimniekotājiem, kā arī teritorijas lietotāji un apmeklētāji izglītoti par dabas vērtībām.
 

EKII projekts

EKII logotipsEmisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.8545 „Jūras virsnieku sapulču ēka” Atmodas bulvārī 9, Liepājā, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot logu un durvju restaurāciju/nomaiņu un bēniņu pārseguma papildu siltināšanu.

KPFI projekts

KPFI logoKlimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).