EKII projekts

EKII logotips

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros 2016. gadā tika apstiprināts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr. EKII-1/4 (turpmāk – projekts).                 
Projekta ietvaros 2023. gada 7. decembrī Liepājā, Atmodas bulvārī 9, notika starptautisks seminārs par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr. EKII-1/4 veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem.
Īstenojot projektu ir paaugstināta ne tikai ēkas kopējā energoefektivitāte,  uzlabojot gan ēkas kopējās ekspluatācijas īpašības, bet arī saglabātas ēkas arhitektoniskā vērtība.
Par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem semināra dalībniekus iepazīstināja enegoauditors Andris Vulāns, ar Liepājas Virsnieku saieta nama vēsturi un arhitektonisko vērtību – arhitekts Artūrs Lapiņš.

27.12.2023.

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros 2016. gadā tika apstiprināts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr.EKII-1/4 (turpmāk – projekts).                  
 2016. gada 23. augustā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru.
Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.8545 „Jūras virsnieku sapulču ēka” Atmodas bulvārī 9, Liepājā, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot logu un durvju restaurāciju/nomaiņu un bēniņu pārseguma papildu siltināšanu.
Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
  - oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 36488,62 kgCO2 gadā;
  - enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 74.54kWh/m2 gadā;
Projekta kopējās izmaksas - 870776.23 EUR;
EKII finansējuma apmērs - 499949.03 EUR.
Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 23.02.2019.
Jūras virsnieku sapulču ēka Liepājā, Atmodas bulvārī 9 ir Latvijas valsts īpašums Aizsardzības ministrijas personā, kadastra nr.1700 002 0071 017.

Projekta nepieciešamība.
Veicot projekta aktivitātes, iespējams ievērojami uzlabot Jūras virsnieku sapulču ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.

Jūras virsnieku sapulču ēkai ir 710 mm biezas kieģeļu mūra ārsienas, futerlogi, masīvkoka ārdurvis, koka siju bēniņu pārsegums, ar ēkas kopējo faktisko apkurināmo platību 3379.40 m2, (aprēķina pārrēķināmā platība 5310.49 m2), ar kopējo stāvu skaitu no 1 līdz 5 (t.sk. pagraba stāvs).

Projekta ietvaros Jūras virsnieku sapulču ēkā tiek veiktas sekojošas aktivitātes:
1) bēniņu pārseguma papildu siltināšana ar mehanizēti iestrādājamo minerālvati un pārseguma papildu hermetizācija ierīkojot tvaika barjeras membrānu;
2) logu konstrukciju nomaiņa, pagraba stāvā vecos logus nomainot pret jauniem (29 gab.), 1.-3.stāvā veicot veco logu nomaiņu (kur iespējams veikt arī vēsturisko logu restaurāciju) pret jauniem (66 gab. logu bloki). Kopumā projekta ietvaros tiek paredzēti 3 dažādu siltumtehnisko tipu logi.
3) veikt durvju konstrukciju nomaiņu (veicot arī vēsturisko durvju restaurāciju), kopā 19 gab. durvju bloki. Kopumā projekta ietvaros tiek paredzētas 3 dažādu siltumtehnisko tipu durvis.

 

Reduction of Greenhouse Gas Emissions in the Marine Officers' Meeting Hous
Within the open project tender “Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Protected Architectural Monuments of National Importance” funded by the Emission Trading Scheme (hereinafter the ETS), the project “Reduction of Greenhouse Gas Emissions in the Marine Officers' Meeting House at Atmodas bulvāris 9, Liepaja” No. EKII-1/4 (hereinafter the Project) was approved in 2016.                  
 On 23 August 2016, an agreement on the implementation of the Project was entered into by and between the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, LLC Environmental Investment Fund and the State Centre for Defence Military Sites and Procurement.
The purpose of the Project  to improve the energy efficiency of the building, ,an architectural monument of national importance, No. 8545 Marine Officers' Meeting House at Atmodas bulvāris 9, Liepaja, by  restoring/replacing windows and doors and by improving thermal insulation of the ceiling cover.
Implementation of the project should result in:
  - a reduction of carbon dioxide emissions of at least 36,488.62 kg of CO2 per annum;
  - limiting the energy consumption needed for heating the calculated area of the building to 74.54 kWh/m2 per annum.
Total Project costs: EUR 870,776.23
Amount of ETS funding: EUR 499,949.03
Implementation of the Project must be completed by 23.02.2019.
The Marine Officers' Meeting House at Atmodas bulvāris 9, Liepaja, cadastre No. 1700 002 0071 017, is a property of the Ministry of Defence, therefore of the Latvian State.

Justification of the necessity of the Project.
By implementing the Project, it is possible to significantly improve the energy efficiency of the Marine Officers' Meeting House as well as make it compliant with the applicable construction regulations (LBN) and other modern requirements.

The Marine Officers' Meeting House has 710 mm thick masonry exterior walls, futer windows, solid wood exterior doors, a timber beam attic cover, with the total actual heated area of the building of 3,379.40 m2 (estimated recalculated area of 5,310.49 m2), with the total number of floors from 1 to 5 (including the basement floor).

Within the framework of the Project, the following activities are being carried out in the Marine Officers' Meeting House:
1) Improvement of the thermal insulation of the attic cover with mechanically incorporated mineral wool and additional sealing of the cover by installing a vapour barrier membrane.
2) Replacement of window structures by replacing the old windows on the basement floor with new ones (29 pcs.), and replacing the old windows on the 1st-3rd floors (carrying out the restoration of historical windows where possible) with new ones (window blocks, 66 pcs.). Overall, there are windows of 3 different heat-engineering types envisaged in the Project.
3) Replacement of door structures (carrying out the restoration of the historic doors as well), 19 door blocks in total. Overall, there are doors of 3 different heat-engineering types envisaged in the Project.

Project coordinators
Māris Priedītis
67300276