Nr.Izs-VAMOIC/2020-002

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2020-002

 1. Nomas objekts - Aizsardzības ministrijas valdījumā esošs valsts nekustamais īpašums Cukura ielā 25A, Liepājā, ar kadastra Nr.1700 010 0305, kas sastāv no: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1700 010 0305 un inženierbūves (Karostas kanāla norobežojošā siena) ar kadastra apzīmējumu 1700 010 0305 001, 3100m2 platībā.
 2. Nomas objekta lietošanas mērķis – atbilstoši būves funkcijai un tehniskajam stāvoklim (pārkraušanas, uzkraušanas vieta, piestātnes izveidošana vai tml.) ar tiesībām veikt ieguldījumus iepriekš saskaņojot ar iznomātāju un slēdzot rakstveida vienošanos.
 3. Nomas līguma laikā plānotā darbība nomas objektā - atbilstoši būves funkcijai un tehniskajam stāvoklim (pārkraušanas, uzkraušanas vieta, piestātnes izveidošana vai tml.) ar tiesībām veikt ieguldījumus iepriekš saskaņojot ar iznomātāju un slēdzot rakstveida vienošanos.
 4. Nomas līguma termiņš - 11 gadi.
 5. Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
 6. Nosacītā nomas maksa par 1m2 mēnesī - EUR 0,46 (00 euro 46 centi).
 7. Izsoles solis – EUR 0,05 (00 euro pieci centi).
 8. Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī par 1 m2 par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
 9.  Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 592,90 EUR apmērā, ieskaitot PVN.
 10.  Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
 11. Nomas objektu dabā ir iespējams apskatīt 2020.gada 7.maijā plkst. 11.00. Pieteikšanās apskatei līdz 2020.gada 5.maijam plkst. 15.00 pie  – Ingūnas Ķudes, tālrunis– 20224691, e-pasts: Inguna.Kude@vamoic.gov.lv.
 12. Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2020.gada 11.maijā, plkst.10.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
 13.  Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
 14. Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
 15. Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.pielikumu.
 16. Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 1.pielikums.
 17. Izsoles noteikumus var saņemt:

17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;

17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;

17.3. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.

17.4. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.

17.5. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 67300297, 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.