Nr. Izs-VAMOIC/2022-001 “Medību tiesību nomas tiesību izsole Ādažu militārajā poligonā”

 1. Nomas objekts - medību tiesību noma Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos militārā objekta “Ādažu militārais poligons” teritorijā. Medību platību izvietojums norādīts kartogrāfiskajā shēmā (izsoles procedūras noteikumu 2.pielikums).
 2. Nomas objekta drošības statuss medību platības atrodas militārā objekta “Ādažu militārais poligons” teritorijā, kas tiek izmantots valsts aizsardzības vajadzībām un tam ir noteikts īpašs statuss drošības jomā. Medību platībām ir ierobežota publiska pieejamība.
 3. Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
 4. Nomas tiesību piešķiršanas veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Izsoles solis ir 239,00 EUR.
 6. Nomas objekta sākumcena ir 2387,19 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles dalībnieks sola visaugstāko maksu par tiesībām noslēgt medību tiesību nomas līgumu. Izsoles dalībniekam, piedāvājot savu visaugstāko maksu, ir pienākums solīt veselos soļos vismaz vienu izsoles soli. Piedāvātajai visaugstākajai maksai jābūt augstākai par nomas objekta sākumcenu. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt nomas objekta sākumcenu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem. Izsoles dalībnieka piedāvātā visaugstākā maksa saskaņā ar nomas līguma noteikumiem tiks ieskaitīta nomas maksā samaksā par pirmo nomas gadu un/vai drošības naudā un/vai nomas maksā par turpmākiem nomas periodiem. Izsoles dalībnieks tiks uzaicināts veikt nosolītās maksas samaksu pēc izsoles procedūras rezultātu apstiprināšanas.
 7. Citi maksājumi - saskaņā ar nomas līgumā noteikto kārtību nomnieks līguma saistību nodrošināšanai iemaksā drošības naudu 600 EUR apmērā. Drošības nauda kā līguma saistību izpildes nodrošinājums glabājas Centrā visu līguma darbības laiku.
 8. Medību platības var apskatīt dabā, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu – Aldis Grudinskis, tālrunis: +371 26437108, e-pasts: aldis.grudinskis@mil.lv.
 9. Pieteikšanās izsolei - izsoles procedūras noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot izsoles procedūras noteikumu 3.pielikumā pievienoto izsoles piedāvājuma veidlapu. Izsoles piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes papildus adresātam norāda arī izsoles procedūras numuru (izsoles procedūra Nr. Izs-VAMOIC/2022-001), izsoles procedūras nosaukumu („Medību tiesību nomas tiesību izsole Ādažu militārajā poligonā”), pretendenta nosaukumu un korespondences adresi, kā arī atzīmi “Neatvērt līdz 2023. gada 4. jūlijam, plkst.10.00”.
 10. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta - 2023. gada 4. jūlijā plkst.10.00Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 201. kabinetā.
 11. Izsoles kārtība - saskaņā ar izsoles procedūras noteikumiem.
 12. Nomas līgums - saskaņā ar izsoles procedūras noteikumu 1.pielikumu.
 13. Izsoles procedūras noteikumus un izsoles piedāvājuma veidlapu var saņemt Centra kancelejā Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā, lejupielādēt no Centra tīmekļvietnes www.vamoic.gov.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu - Elita Valdmane, tālrunis: +371 26653666, e-pasts: elita.valdmane@vamoic.gov.lv.