Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā”

11.02.2020
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā” īstenošanu.
Galvenās projekta darbības ir saistītas ar objekta energoefektivitātes paaugstināšanu, veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, un ir sekojošas:
- ārdurvju maiņa;
- logu maiņa;
- cokola siltināšana;
- ārsienu siltināšana;
- bēniņu siltināšana.
Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 1 183 598.27 apmērā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas EUR 300 000 apmērā, ERAF atbalsta intensitāte 85% apmērā, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums EUR 255 000.00 apmērā.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojošie rādītāji:
Enerģijas ietaupījums 159.648 MWh/gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 42.141 tCO2/gadā.