Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas mācību bāzes “Strautiņi” ēkās

15.04.2014
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4. kārtā tika apstirprināts  projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas mācību bāzes “Strautiņi” ēkās”, Nr.KPFI-15.3/57 (turpmāk – projekts).    

Starp Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds”  un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru 2014.gada 15.jūlijā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

Tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA “Siltumtehserviss”. Līguma summa bez PVN 321038.39 euro.

Projekta ietvaros demontēs vecās siltumtrases un izbūvēs jaunus siltumtīklus, nomainīs fosilā kurināmā apkures katlus pret videi draudzīgajiem koksnes granulu apkures katliem, uzstādīs saules kolektoru sistēmu karstā ūdens ieguvei. 

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 274 259.88 kgCOgadā;

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI projektam visamaz 0.70kgCO2/euro.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 481 695.92 (četri simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci euro, 92 centi), no tām:

  1. Projekta attiecināmās izmaksas (turpmāk – Attiecināmās izmaksas) ir EUR 458 100.24 (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro, 24 centi) no tām:

1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 “Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi (turpmāk- Atbalsta summa) ir 84.899999% no Attiecināmajām izmaksām nepārsniedz  EUR 388 927.10 (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro, 10 centi);

1.2.Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 15.100001% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 69 173.14 (sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro, 14 centi).

Projekta īstenošanas termiņa beigu datums, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.janvāris.

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.