ERAF projekts Nr.4.2.1.2/17/I/053 “Ēkas Nr.001 atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9”

24.11.2020
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/17/I/053 “Ēkas Nr.001 atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.
2020. gada 23. novembrī ir pieņemti ekspluatācijā projekta ietvaros veiktie būvdarbi objektā “Ēkas Nr.001 atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9”.

Projekta ietvaros veikti sekojoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
- ēkas cokola siltināšana;
- ēkas fasādes un ārsienu siltināšana;
- ēkas tehniskā stāva jumta siltināšana;
- ēkas jumta siltināšana, vēdināšanas sistēmas modernizācija.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 1 086 840.06 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu intensitāte 85%, ERAF finansējums - 923 814.05 EUR.
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem - 163 026.01 EUR.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojošie rādītāji:
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 86.575 tCO2/gadā.