ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā.

02.06.2021
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Informācija izstrādāta 10.08.2020.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā” (turpmāk – ERAF projekts Nr.4.2.1.2/19/I/011)  īstenošanu.

ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 ietvaros īstenotas sekojošas ar objekta energoefektivitātes paaugstināšanu saistītas aktivitātes:
- ārdurvju maiņa;
- logu maiņa;
- cokola siltināšana;
- ārsienu siltināšana;
- bēniņu siltināšana.

ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 kopējās izmaksas - EUR 1 183 598.27 apmērā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 300 000 apmērā, ERAF atbalsta intensitāte 85% apmērā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums EUR 255 000.00 apmērā.
ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/011 realizācijas rezultātā plānots sasniegt sekojošus rādītājus:
Enerģijas ietaupījums 159.648 MWh/gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 42.141 tCO2/gadā.

Saskaņā ar starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (turpmāk – Centrs) 2019. gada 27. augustā noslēgto  līgumu Nr. B/2019-84  ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Abora” tiek veikti būvdarbi ēkā Nr.006  Krustabaznīcas ielā 9, K-3, Rīgā. Autoruzraudzības darbus, pamatojoties uz ar Centru 2018. gada 19. aprīlī noslēgto līgumu Nr. PAu/2018-9, nodrošina Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vertti”, savukārt būvuzraudzību veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas” pamatojoties uz ar Centru 2019.gada 8.augustā noslēgto līgumu Nr.Bu/2019-23.
Būvdarbi objektā pabeigti 2020.gada 1.jūlijā.