ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/023 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.001, Rīgas ielā 199, Jēkabpilī” īstenošana

10.05.2019
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gda 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/023 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.001, Rīgas ielā 199, Jēkabpilī” īstenošanu.

Galvenās projekta darbības, kas saistītas ar objekta energoefektivitātes paaugstināšanu ir sekojošas:
- ēkas logu maiņa;
- cokola renovācija;
- ēkas ārsienu siltināšana;
- bēniņu grīdas siltināšana, jumta seguma maiņa;
- ēkas jumta (virs ēku savienojošā koridora) siltināšana;
- ēkas kāpņu pārseguma siltināšana u.c. būvdarbi.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 130 252.28 apmērā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas EUR 96 475.00 apmērā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta intensitāte 85% apmērā, plānotais ERAF finansējums EUR 82 003.75 apmērā.
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, 14 471.25 EUR apmērā.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojošie rādītāji:
Enerģijas ietaupījums 75.798 MWh/gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 20.010 tCO2/gadā.