ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/022 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.033, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē” īstenošana

10.05.2019
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gda 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/022 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.033, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē” īstenošanu.

Galvenās projekta darbības, kas saistītas ar objekta energoefektivitātes paaugstināšanu ir sekojošas:
- ēkas ārdurvju maiņa;
- cokola renovācija un siltināšana;
- grīdas siltināšana;
- ārsienu siltināšana;
- ventilācijas sistēmas atjaunošana un pārbūve;
- apkures un siltumapgādes sistēmas atjaunošana un pārbūve;
- karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve;
- apgaismojuma pārbūve u.c. būvdarbi.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 163 662.49 apmērā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas EUR 124 800.00 apmērā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta intensitāte 85% apmērā, plānotais ERAF finansējums EUR 106 080.00 apmērā.
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, 18 720.00 EUR apmērā.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojošie rādītāji:
Enerģijas ietaupījums 78.741 MWh/gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 20.677 tCO2/gadā.