Vides un poligonu pārvaldības departamenta Vides kvalitātes nodrošinājuma nodaļas eksperts/-e (dabas aizsardzības speciālists)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Sabiles ielā 22, Rīgā;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1384 euro (pārbaudes laikā), 1537 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko izglītību dabaszinātnēs (vēlams bioloģijā);
 • divu gadu darba pieredzi valsts pārvaldē un/vai vismaz divu gadu profesionālo pieredzi nozarei atbilstošā jomā;
 • sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikātu vismaz par vienu sugu vai biotopu grupu vai atbilstību nosacījumiem, kas izvirzīti šāda sertifikāta saņemšanai;
 • nozares normatīvo aktu un likumdošanas pārzināšanu, prasmi praksē pielietot profesionālās zināšanas;
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar dabas aizsardzības pasākumu plānošanu un praktisko darbu uzraudzību;
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, strādāt komandā;
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
 • labas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, internets), labas prasmes strādāt ar ArcGIS;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību (vēlams ar manuālo ātrumkārbu).

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo objektu apsekošanu, lai novērtētu dabas vērtību sastopamību, apdraudošos faktorus un nepieciešamos pasākumus to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai un sabalansēšanai ar objektos veiktajām militārajām darbībām;
 • plānot organizēt un uzraudzīt dabas vērtību izpēti un monitoringu;
 • plānot, organizēt un uzraudzīt pakalpojumus militāro darbību un dabas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa sabalansēšanai;
 • sagatavot kartogrāfiskos materiālus, kas nepieciešami vides un dabas pasākumu nodrošināšanai;
 • interesēties un pārzināt jaunākās metodes un aktualitātes dabas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai;
 • veikt objektu lietotāju (Latvijas un ārvalstu) informēšanu un izglītošanu par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos noteiktajām dabas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasībām;
 • veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus, novērtējumus un eksperta atzinumu sagatavošanu;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, veikt iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022.gada 28. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade