(Nekustamo īpašumu tiesiskās sakārtošanas jomā) pārvaldes referents /-e (divas vakances uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot dokumentus un koordinēt nekustamā īpašuma objektu īpašumtiesību, apgrūtinājumu un atzīmju ierakstīšanu, dzēšanu un citu grozījumu izdarīšanu valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā
 • sagatavot Ministru kabineta lēmumu dokumentu projektus (nekustamo īpašumu atsavināšana, pārņemšana un saglabāšana valsts īpašumā, valdītāja maiņa, nodošana īpašumā/ valdījumā u. tml.)
 •  pieprasīt informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldības institūcijām un sagatavot dokumentus, lai nodrošinātu valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu vai pārņemšanu
 • sagatavot dokumentus nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanai
 • sagatavot atzinumu/ saskaņojumu projektus par Ministru kabineta lēmumu dokumentu projektiem (nekustamā īpašuma atsavināšana, pārņemšana un saglabāšana valsts īpašumā, valdītāja maiņa u. tml.)

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • praktiskā darba pieredze darbā ar nekustamo īpašumu un īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī nozares tiesību aktu projektu sagatavošanu
 • zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti nekustamo īpašumu tiesisko sakārtošanu, pārņemšanu, atsavināšanu, t.sk. atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
 • valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe)
 • prasme argumentēti, kodolīgi, gramatiski un stilistiski pareizi rakstveidā izteikties
 • teicamas vispārējas lietvedības prasmes dokumentu, t.sk. tiesību aktu, izstrādāšanā un noformēšanā
 • prasme darbā izmantot Valsts zemes dienesta datu publicēšanu portālu Kadastrs.lv un valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi.
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu amatam (35.saime II līmenis un 9.mēnešalgu grupa, bruto mēnešalga no EUR 835 līdz EUR 1190 atkarībā no kategorijas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana
 • elastīgu darba laiku
 • darba vieta Rīgā, Ernestīnes ielā 34
 • vakantās pārvaldes referenta amata vietas ir Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļā

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 17.janvārim (ieskaitot) sūtīt –  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67300123.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade