Centralizēto iepirkumu vadības departamenta Ekipējuma un pārtikas iepirkumu nodaļā nodaļas vadītājs/a

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • Administratīvi vadīt nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi, tajā skaitā plānot, organizēt un nepārtraukti pilnveidot Ekipējuma un pārtikas iepirkumu nodaļas darbu atbildības jomā.
 • Veikt iepirkumu izpildes grafika izstrādi atbilstoši centralizēto iepirkumu plānam ekipējuma un pārtikas iepirkumu sadaļā, vadīt tā izpildi un veikt aktualizēšanu, sagatavot atskaites un risku ziņojumus.
 • Nodrošināt nodaļas ietvaros īstenoto iepirkuma procedūru atbilstību Publisko iepirkumu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumos un citos normatīvos aktos noteiktajām prasībām, identificējot iepirkumu procedūru uzlabojuma jomas ar mērķi nodrošināt tiesisku un efektīvu iepirkumu procedūru īstenošanu.  
 • Nodrošināt, ka iepirkumu procedūru norise un dokumentēšana atbilst labas prakses standartiem un normatīvo aktu prasībām.   
 • Pildīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa pienākumus (valsts amatpersonas statuss), nepieciešamības gadījumā arī komisijas sekretāra pienākumus.
 • Piedalīties iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu
 • sekot līdzi publiskā iepirkuma normatīvā regulējuma un labās prakses attīstībai, veicināt un atbalstīt labās prakses nostiprināšanu un ieviešanu.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
 • Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā augstākā izglītība, juridiskā izglītība uzskatāma par priekšrocību.
 • Profesionālā pieredze iepirkumu komisiju vadīšanā, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanā vairāk par trim gadiem (pēdējo 5 gadu laikā).
 • Labas juridiskās zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūrām, kā arī praktiskās iemaņas iepirkuma dokumentācijas izstrādē.
 • Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā, vadīt komandu, prasme strādāt atbilstoši projektu vadības principiem.
 • Prasme izteikt un argumentēt savu viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju.
 • Izpratne par iestādes funkcijām un mērķiem un aizsardzības nozares darbību kopumā.
 • Vismaz vienas Eiropas Savienības dalībvalstu valodas (vēlams angļu) zināšanas sarunvalodas līmenī
 • Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, internets)

Piedāvājam:

 • Darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu un sarežģītu profesionālo pieredzi
 • Mēnešalgu (sākot no EUR 1253 līdz EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • Labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus.
 • Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 10.decembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv.  Tālrunis uzziņām 67300241
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade