Centralizētās apgādes juridiskā nodrošinājuma departamenta Centralizēto iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļā juriskonsults/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Darba pienākumi:

 • dalība iepirkumu komisijās un iepirkuma komisijas locekļa pienākumu veikšana;
 • iepirkumu līgumu/vispārīgo vienošanos projektu izstrāde gan valsts valodā, gan angļu valodā;
 • iepirkumu procedūru dokumentācijas izvērtēšana no juridiskā aspekta un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšana;
 • tiesisko jautājumu risināšana sakarā ar līguma/vispārīgās vienošanās saistību nepienācīgu izpildi, tajā skaitā, par garantijas saistībām;
 • iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde un virzīšana apstiprināšanai;
 • valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu iesniegumu, vēstuļu vai sūdzību izskatīšana un atbilžu projektu sagatavošana;
 • juridisku atzinumu sniegšana;
 • pārstāvēt Centra intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās institūcijās.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība;
 • vēlama profesionālā pieredze juridiskajā nozarē;
 • izpratne un zināšanas par šādām tiesību nozarēm (administratīvās tiesības un civiltiesības, īpaši - saistību tiesības);
 • vēlama pieredze un zināšanas publisko iepirkumu jomā;
 • vēlama pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas, izteikt un argumentēt savu viedokli;
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasme vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu;
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;
 • labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office, internets).

Piedāvājam:

 • darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • vērtīgu, daudzpusīgu profesionālo pieredzi un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vieta no 01.10.2020. Biksēres ielā 6, Rīga.
 • Mēnešalga:
  - amats klasificēts 21. amata saimes IIIA līmenī, kas atbilst 9. mēnešalgas grupai;
  - mēnešalga 1. kategorijai – līdz 835 euro; 2. kategorijai – līdz 1015 euro; 3. kategorijai līdz 1190 euro.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 4.oktobrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301116

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade