Nr. Izs-VAMOIC/2023-1

Sludinājums par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (Centrs) kustamās mantas (kokmateriālu) izsoli (identifikācijas Nr. Izs-VAMOIC/2023-1)

Izsoles objekts – kokmateriālu atsavināšana, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Indras” Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā (265,339 m3 3 m gara dažādu koku malka un 2691,758 ber m3 tehnoloģiskā koksne šķeldošanai).
Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumus un pieteikuma veidlapu var lejupielādēt no Centra tīmekļvietnes www.vamoic.gov.lv, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes www.vni.lv vai saņemt Centra kancelejā Ernestīnes ielā 34, Rīgā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu: Normunds Ignatovs, tālrunis: 25605906, e-pasts: normunds.ignatovs@vamoic.gov.lv.
Nosacītā cena: 30030,00 EUR (bez PVN).
Izsoles solis: 1000,00 EUR.
Izsoles nodrošinājums: 3003,00 EUR.
Izsoles nodrošinājumu līdz 2023. gada 25. septembrim (ieskaitot) ar pārskaitījumu iemaksāt Centra, reģ. Nr. 90009225180, kontā Nr. LV60TREL8100656005000 Valsts kasē (bankas kods: TRELLV22), maksājuma uzdevumā norādot mērķi – izsoles nodrošinājums izsolei Nr. Izs-VAMOIC/2023-1.
Izsoles objektu var apskatīt 2023. gada 15. septembrī plkst. 11.00, pieteikšanās apskatei līdz 2023. gada 14. septembrim plkst. 15.00 pie kontaktpersonas - Normunds Ignatovs, tālrunis: 25605906, e-pasts: normunds.ignatovs@vamoic.gov.lv (Izsoles noteikumu 3. pielikums).
Pieteikumi dalībai izsolē iesniedzami elektroniski, nosūtot uz adresi pasts@vamoic.gov.lv vai papīra formātā Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, (kancelejā 110. kabinetā) līdz 2023. gada 26. septembrim plkst. 12.30.
Izsole notiek 2023. gada 26. septembrī plkst. 13.00, Ernestīnes ielā 34, Rīgā.
Pirkuma cenas samaksas kārtība - 7 kalendāro dienu laikā pēc izsoles dienas.
Pirkuma līgumu paraksta 7 kalendāro dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.