Informācija par nomātajiem objektiem


25.08.2020. noslēgts nomas līgums ar SIA SCHENKER (reģ. NR.40003280118) par biroju telpu, nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Biksēres ielā 6, kadastra Nr. 01001212279,  ar kopējo platību 746 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - VAMOIC struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – D1, 108. Nomas maksa mēnesī – 6,70 EUR bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa - 0,50 EUR bez PVN par 1 m2


30.06.2020. noslēgts nomas līgums ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. nr.40003294758, par telpu 688,2 m2 platībā nomu Limbažos, Cēsu ielā 28 ( kadastra numurs 6601 014 0058) un Cēsu ielā 28B (kadastra numurs 6601 014 0057).  Līguma termiņš - 5 gadi no telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – valsts aizsardzības vajadzībām. Nomas maksa mēnesī – 3185,49 EUR bez PVN.


27.05.2020. noslēgts nomas līgums ar SIA “IRĪNA UN PARTNERI”, reģ. nr.40003500774, par biroja telpu 282,1 m2 platībā nomu Rīgā, Sabiles ielā 22, ar kadastra apzīmējumu 01000590152013, telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 01000590152013001.  Līguma termiņš - 3 gadi, t.i., līdz 2023. gada 27. maijam, ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – C1, 672. Nomas maksa mēnesī - 9 EUR bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa (atbilstoši nomnieka apsaimniekošanas programmai) mēnesī – 1 EUR bez PVN par 1 m2.


19.10.2018. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Panorama TC", reģ.nr. 40103705464 par telpu 233.5m2, ēkā Rīgā, Lielirbes ielā 17a, kadastra numurs 01000750010005, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 2218.25 bez PVN jeb EUR 9.50 bez PVN par 1m2.

13.10.2020. Nomas līgums tika pagarināts uz diviem mēnešiem, t.i. līdz 18.12.2020.


03.09.2019. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Ādažu Industrija", reģ.nr. 40103622213 par telpu 55,1 m2, ēkā Lejupes ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra numurs 804401100360001, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 330,60 bez PVN jeb EUR 6.00 bez PVN par 1m2.


15.11.2019. noslēgts nomas līgums ar SIA SCHENKER(reģ. NR.40003280118) par noliktavu un palīgtelpu, kā arī asfaltētu laukumu autostāvvietu izmantošanai, nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Biksēres ielā 6, kadastra Nr. 01001212279,  ar kopējo platību 4300 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - VAMOIC struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Nomas maksa mēnesī - 4 eur bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa - 0,50 eur bez PVN par par 1 m2.