Informācija par nomātajiem objektiem

06.02.2024. noslēgts nomas līgums ar SIA “VAIROG EU”, reģistrācijas Nr. 41203053232, par nekustamā īpašuma “Ziemeļblāzmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra numurs 40640020237, daļu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40640020237 0,3017 ha platībā un būvi ar kadastra apzīmējumu 40640020237001 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40640020238 0,3009 ha platībā un būvi ar kadastra apzīmējumu 40640020238001. Līguma termiņš – 12 gadi. Izmantošanas mērķis – valsts aizsardzības vajadzībām, t. sk. militāra objekta izveidošanai. Nomas maksa gadā – 120 926,28 EUR, neieskaitot PVN.


19.01.2024. noslēgts nomas līgums ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Bauskas draudzi, reģ. nr. 90000300534, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40010050377, ar platību 0.5135 ha, kas ietilpst nekustamā īpašuma Rīgas ielā 64A, Bauskā, Bauskas novadā, ar kadastra Nr. 40010050176, sastāvā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40500010615, ar platību 0.1481 ha, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Mācītājmuiža”, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, ar kadastra Nr. 40500010522,  sastāvā.  Līguma termiņš – līdz brīdim, kamēr zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 40010050377 un 40500010615 tiek atsavinātas valstij Aizsardzības ministrijas personā, kā valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamais nekustamais īpašums. Zemes vienību lietošanas mērķis – valsts aizsardzības vajadzībām. Nomas maksa gadā – 10 % no zemes vienību kadastrālās vērtības, bez PVN.


31.01.2021. noslēgts nomas līgums starp NATO Strategic Communications Centre of Excellence un  SPI RE Holdings S.a.r.I., kuru pārstāv tās filiāle Latvijā SPI RE Holdings S.a.r.l. (reģ. nr. 50103241231) par biroju telpu nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Raņķa dambis 30-190,  kadastra Nr. 0100 926 7813,  ar kopējo platību 427m2. Līguma termiņš - 7 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – C, 71. Nomas maksa mēnesī – EUR 25.00 bez PVN par 1m2 . Apsaimniekošanas maksa -  3.80 EUR bez PVN par 1 m2.


19.03.2021. noslēgts nomas līgums Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ar SIA VAL.D.K (reģ. Nr. 40103563564) par noliktavu un biroju telpu nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Dzelzavas ielā 127, kadastra Nr. 0100 092 2438,  ar kopējo platību 4082,20 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu uzglabāšanai. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – D1, 99,06. Nomas maksa mēnesī – par telpām 3214,8 m2 platībā – EUR 4,50  bez PVN par 1 m2 un par telpām 867,4 m2 platībā – EUR 2,50 bez PVN par 1 m2 . Apsaimniekošanas maksa - 0,97 EUR bez PVN par 1 m2.


25.08.2020. noslēgts nomas līgums ar SIA SCHENKER (reģ. NR.40003280118) par biroju telpu, nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Biksēres ielā 6, kadastra Nr. 01001212279,  ar kopējo platību 746 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - VAMOIC struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – D1, 108. Nomas maksa mēnesī – 6,70 EUR bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa - 0,50 EUR bez PVN par 1 m2.


30.06.2020. noslēgts nomas līgums ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. nr.40003294758, par telpu 688,2 m2 platībā nomu Limbažos, Cēsu ielā 28 ( kadastra numurs 6601 014 0058) un Cēsu ielā 28B (kadastra numurs 6601 014 0057).  Līguma termiņš - 5 gadi no telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – valsts aizsardzības vajadzībām. Nomas maksa mēnesī – 3185,49 EUR bez PVN.


27.05.2020. noslēgts nomas līgums ar SIA “IRĪNA UN PARTNERI”, reģ. nr.40003500774, par biroja telpu 282,1 m2 platībā nomu Rīgā, Sabiles ielā 22, ar kadastra apzīmējumu 01000590152013, telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 01000590152013001.  Līguma termiņš - 3 gadi, t.i., līdz 2023. gada 27. maijam, ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, energoefektivitātes klase un rādītājs – C1, 672. Nomas maksa mēnesī - 9 EUR bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa (atbilstoši nomnieka apsaimniekošanas programmai) mēnesī – 1 EUR bez PVN par 1 m2.

01.06.2023. Nomas līgums tika pagarināts līdz 27.05.2025.


19.10.2018. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Panorama TC", reģ.nr. 40103705464 par telpu 233.5m2, ēkā Rīgā, Lielirbes ielā 17a, kadastra numurs 01000750010005, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 2218.25 bez PVN jeb EUR 9.50 bez PVN par 1m2.

13.10.2020. Nomas līgums tika pagarināts uz diviem mēnešiem, t.i. līdz 18.12.2020.


03.09.2019. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Ādažu Industrija", reģ.nr. 40103622213 par telpu 55,1 m2, ēkā Lejupes ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra numurs 804401100360001, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 330,60 bez PVN jeb EUR 6.00 bez PVN par 1m2.

12.07.2023. Nomas līgums tika pagarināts uz diviem gadiem, t.i. līdz 03.09.2025. Nomas maksa mēnesī - EUR 385,70 bez PVN jeb EUR 7.00 bez PVN par 1m2.


15.11.2019. noslēgts nomas līgums ar SIA SCHENKER(reģ. NR.40003280118) par noliktavu un palīgtelpu, kā arī asfaltētu laukumu autostāvvietu izmantošanai, nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Biksēres ielā 6, kadastra Nr. 01001212279,  ar kopējo platību 4300 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - VAMOIC struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Nomas maksa mēnesī - 4 eur bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa - 0,50 eur bez PVN par par 1 m2.