Informācija par iznomātajiem objektiem

2024. gada 5. martā ir noslēgts līgums Nr. N/2024-3  par medību tiesību nomu militārajā objektā “Mežaine”. Nekustamā īpašuma (medību platības) kadastra Nr. 62640050063, Nr.62780030091, Nr. 62780030063, Nr. 62780030064, Nr. 62820030065, Nr. 62780030066, Nr. 62780030067, Nr. 62780030086, Nr. 62780030099, Nr. 62780030106, Nr. 62780030083, Nr. 62820030070, Nr. 62820030116, Nr. 62820030119, Nr. 62820030104, Nr. 62820030096, Nr. 62780030065, Nr. 62820030103, Nr. 62820030108, Nr. 62820030101 un Nr. 62290100047. Kopējā iznomājamā medību platība militārajā objektā ir 836,52  ha. Līgums noslēgts starp Centru, NBS ZS 4. KBde un biedrību “MMK Skrunda” uz 5 gadiem. Nomas maksa gadā ir EUR 305.98 bez PVN.


2023. gada 30. oktobrī tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma ”Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, būves ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0053 008 daļas nomu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. Līgums noslēgts līdz  2028. gada 31. oktobrim. Nomas priekšmets ir telpas ar kopējo platību 212.40 m2. Nomas maksa ir 256.96 EUR bez PVN mēnesī. Nomnieks: personu apvienība “Aleks un V Concord Service Group CNC” dalībnieki:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKS UN V", reģ. Nr. 40003357396, juridiskā adrese: Līvciema iela 49 - 116, Rīga, LV-1058;
2) SIA Concord Service Group, reģ. Nr. 40003375103, Izstāžu iela 9, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076;
3) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CNC", reģ. Nr. 40203414564, Izstāžu iela 9, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076).
Līgums ir spēkā tikai kopā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts iepirkuma “Par Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ādažu militārajā bāzē”, id. Nr. VALIC 2021/111/EN-P-10.p ietvaros.


2023. gada 31. jūlijā ir noslēgts līgums Nr. D/2023-20  par medību tiesību nomu Ādažu militārajā poligonā. Nekustamā īpašuma (medību platības) kadastra Nr. 80440050089, Nr. 80440050112, Nr. 80440020118, Nr. 80440060059, Nr. 80920050097, Nr. 80920030082, Nr. 80440060042, Nr. Nr. 80920030104, Nr. 80920030060, Nr. 80440050363, Nr. 80920030102, Nr. 80920030031, Nr. 80920050074, Nr. 80920030103, Nr. 80440050213 un Nr. 80920030043. Kopējā iznomājamā medību platība  Ādažu militārajā poligonā ir 7722.91 ha. Līgums noslēgts starp Centru, NBS 3. RNC un biedrību “Armijas medību klubs “Lilaste”” uz 5 gadiem. Nomas maksa gadā ir EUR 2387,19 bez PVN.


2014. gada 9.jūlija līgums Nr. N-016/2016 par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8, Rīgā, nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, un nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā, daļu nomu pārtikas tirdzniecības automāta uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA  “Coffee Address”, reģ. nr. 40003174017, (iepriekšējais nosaukums SIA “Kafe Serviss”) ir pagarināts līdz jaunas nomas tiesību izsoles rezultātu paziņošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.


2022. gada 28. decembrī ir noslēgts līgums Nr. N/2022-7  par nekustamā īpašuma daļas Kalna ielā 6, Talsos, nomu ar Latvijas Republikas Prokuratūru. Līgums noslēgts līdz  2029. gada 31. decembrim. Nomas priekšmets ir telpas ar kopējo platību 167,10 m2. Nomas maksa ir 395,44 EUR bez PVN mēnesī.


2016. gada 18. oktobra līgums Nr. N-021/2016 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadaga, Ādažu novads, daļas nomu kafejnīcas pakalpojuma sniegšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA  “Concord Service Group” (iepriekšējais nosaukums SIA P.Dussmann), reģ. nr. 40003375103 ir pagarināts līdz  ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izvēles (iepirkuma) procedūras pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. oktobrim.


2018. gada 17. janvāra līgums Nr. N-001/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA  “Coffee Address” (iepriekšējais nosaukums SIA Kafe Serviss (reģ. nr. 40003419037)) ir pagarināts līdz  jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim.


2018. gada 23. marta līgums Nr. N-005/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ. nr. 40003166842) ir pagarināts līdz jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim.


2018. gada 23. marta līgums Nr. N-006/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ. nr. 40003166842) ir pagarināts līdz jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim.


Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija MK noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” nomas maksas samazinājums ir piešķirts SIA “Kafe serviss” (reģ. nr. 40003419037).


01.03.2021. ir noslēgts līgums  par nekustamā īpašuma „Ādažu nacionālais mācību centrs” (poligons), Kadagā, Ādažu novadā, daļas nomu Nr. N/2021-1 ar biedrību “Latvijas šaušanas federācija” ( reģistrācijas Nr. 40008024596). Līguma mērķis ir nomas objekta izmantošana sporta funkciju nodrošināšanai. Līguma termiņš 5 gadi. Nomas maksa dienā ir noteikta 50,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.


2018. gada 17. janvāra līgums Nr. N-001/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Kafe Serviss (reģ.nr. 40003419037) ir pagarināts līdz  jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 1. aprīlim.


2018. gada 23. marta līgums Nr. N-005/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ.nr. 40003166842) ir pagarināts līdz jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 1. aprīlim.


2018.gada 23. marta līgums Nr. N-006/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ.nr. 40003166842) ir pagarināts līdz jauno nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. aprīlim.


2014.gada 9. jūlija līgums Nr. N-016/2014 par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8, Rīgā, nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, un nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā, daļu nomu pārtikas tirdzniecības automāta uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Kafe Serviss (reģ.nr. 40003419037) ir pagarināts uz trīs gadiem, t.i. līdz 2022.gada 8.jūlijam.


2018.gada 17. janvāra līgums Nr. N-001/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Kafe Serviss (reģ.nr. 40003419037) ir pagarināts līdz 2020.gada 17.jūlijam.


2018.gada 23. marta līgums Nr. N-005/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ.nr. 40003166842) ir pagarināts līdz 2020.gada 17.jūlijam.


Saskaņā ar 2020. gada 2. aprīļa MK noteikumu Nr. 180 Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” atbalsts ir piešķirts SIA “Kafe serviss” (reģ.nr. 40003419037).