Militārās infrastruktūras attīstība

Centrs valsts aizsardzības nodrošināšanai attīsta un apsaimnieko 14 498 ha zemes platības un vairāk nekā 906 būves visā Latvijas teritorijā. Atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstībai pēdējos gados notiek būtiski uzlabojumi, objekti tiek renovēti, tajos tiek celtas jaunas būves ar mūsdienu aizsardzības spējām atbilstošiem inženiertehniskajiem risinājumiem. Tikai 2017. gadā ekspluatācijā ir nodotas 78 jaunas ēkas un būves.
Infrastruktūras attīstība sevī ietver nekustamā īpašuma objektu būvniecību un pārvaldību.
Būvniecības departaments darbojas saskaņā ar Aizsardzības ministrijas apstiprināto Būvniecības izpildes trīs gadu plānu. Atbilstoši plānam Būvniecības departaments organizē nekustamo īpašumu remontu un celtniecību valsts aizsardzības vajadzību nodrošināšanai.

Galvenie uzdevumi:
• Ēku, būvju, inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa apsekošana, veicamo būvdarbu un būvizmaksu novērtēšana;
• Projektēšanas un būvdarbu organizēšana un vadīšana, finanšu līdzekļu daudzuma noteikšana projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai;
• Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrole noslēgto līgumu ietvaros;
• Projektēšanas un būvdarbu finanšu līdzekļu izmantošanas kontrole;
• Būvuzraudzība un projektu vadība.

Nekustamo īpašumu pārvaldības jomā Centrs nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības pasākumu plānošanu un organizēšanu.