Paziņojumi par izsoles rezultātiem

Nr. Izs-VAMOIC/2021-002 – līgums noslēgts ar SIA “Ēdiens.LV”, nomas maksa mēnesī EUR 850,20 bez PVN.

Nr. Izs-VAMOIC/2021-001 – izsoles procedūra pabeigta bez rezultāta.

Nr. Izs-VAMOIC/2020-004 – izsoles procedūra pabeigta bez rezultāta.

Nr. Izs-VAMOIC/2020-003 – izsoles procedūra pabeigta, augstāko nomas maksu 36,35 EUR gadā par 1 ha, neieskaitot PVN, nosolīja Latvijas Biškopības biedrība. 2020. gada 21. augustā noslēgts nomas līgums Nr. N/2020-5.

Nr.Izs-VAMOIC/2020-002 – līgums noslēgts ar LSEZ “DG Termināls”, nomas maksa mēnesī EUR 1586,10 bez PVN.

Nr.Izs-VAMOIC/2020-001 – līgums noslēgts ar ZS “EZERMAĻI”, nomas maksa gadā ir EUR 2450,00 bez PVN.

IZSOLE (identifikācijas Nr.Izs-VAMOIC/2019-004) beidzas bez rezultāta

Izsoles Nr.Izs-VAMOIC/2019-005 procedūra pabeigta, augstāko cenu EUR 24380,00 nosolīja SIA “Safri Pluss” -  2019.gada 21.augustā noslēgts līgums Nr. D/2019-25

Izsoles Nr.Izs-VAMOIC/2019-003 - Izsoles procedūra pabeigta bez rezultāta

Izsoles procedūra Nr.Izs-VAMOIC/2018-006 par „Nacionālo bruņoto spēku kustamās mantas atsavināšana – metāllūžņi, nevajadzīgie transportlīdzekļi, izlietotā munīcija, patronas čaulas vai munīcijas atkritumi” ir pabeigta, augstāko cenu 1.izsoles daļā EUR 50 607,21 (piecdesmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 21 cents) nosolīja SIA „7R’’ iegūstot tiesības slēgt pirkuma līgumu, augstāko cenu 2.izsoles daļā EUR 33 512,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti divpadsmit euro) nosolīja SIA „7R’’ iegūstot tiesības slēgt pirkuma līgumu un augstāko cenu 3.izsoles daļā EUR 248 125,32 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 32 centi) nosolīja SIA “Sanekss Metāls” iegūstot tiesības slēgt pirkuma līgumu.