Nr.Izs-VAMOIC/2020-004

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2020-004

1.    Nomas objekts - Nomas objekts ir nekustamā īpašuma Latvijas Kara muzeja, Smilšu ielā 20, Rīgā daļas noma. Nomas objekts tiek sadalīts šādās daļās:
1.1. 1. izsoles daļa: 1. stāva telpas Nr. 7 (vestibils) daļa 1 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000080145001 (pielikums Nr.2);
1.2. 2. izsoles daļa: 1. stāva telpas Nr. 7 (vestibils) daļa 0,5 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000080145001 (pielikums Nr.3).
2.    Nomas līguma mērķis:
2.1.    1. izsoles daļa: karsto un auksto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un darbības nodrošināšanai;
2.2.    2. izsoles daļa: suvenīru izgatavošanas iekārtas uzstādīšanai.
3.    Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
4.    Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
5.    Nosacītā nomas maksa mēnesī:
5.1.    1. izsoles daļā – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro);
5.2.    2. izsoles daļā – 50,00 EUR (piecdesmit euro).
6.    Izsoles solis katrā izsoles daļa – 10,00 EUR (desmit euro).
7.    Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī katrā izsoles daļā atsevišķi. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8.     Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 60,50 EUR apmērā ar PVN.
9.    Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
10.    Nomas objekta apskates laiks un vieta - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu – Latvijas Kara muzeja juristi Jeļenu Poplavsku-Novikovu, tālrunis 67228147, 28353260, e-pasts: jurists@karamuzejs.lv.
11.    Pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 2. novembrim, plkst. 17.00.
12.    Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2020. gada 3. novembris, plkst. 10.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
13.    Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 4. pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
14.    Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
15.    Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1. pielikumu.
16.    Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2. pielikums un 3. pielikums.
17.    Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. lejuplādēt no Latvijas Kara muzeja tīmekļvietnes: http://www.karamuzejs.lv.
17.4. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1. stāvā 110. kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.5. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.6. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 67300297, 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.