Nr.Izs-VAMOIC/2020-003

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2020-003

 1. Nomas objekts - Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu zemes vienību daļas no nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā “Ādažu nacionālais mācību centrs” un “Poligona mežs 8044” (kadastra Nr. 80440050053 un 80440060064), un Sējas novadā “Ādažu nacionālais mācību centrs” un “Poligons” (kadastra Nr. 80920030082 un 80920030107) 19,31 ha platībā.
 2. Nomas objekta lietošanas mērķis – bišu saimju (stropu) izvietošana viršu ziedēšanas laikā (jūlijs-septembris), skat. Bišu stropu izvietojuma shēma (izsoles noteikumu 1.pielikums).
 3. Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
 4. Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
 5. Nosacītā nomas maksa (gadā par 1 ha) - 33,35 EUR (trīsdesmit trīs euro un trīsdesmit pieci centi).
 6. Izsoles solis – 3,00 EUR (trīs euro).
 7. Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu gadā par 1 ha par nomas objektu. Izsoles dalībniekam, piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
 8. Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzību par iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
 9. Citi iznomāšanas noteikumi – saskaņā ar izsoles noteikumiem, nomas līguma projektu (izsoles noteikumu 3.pielikums) un vienošanos ar nomas objekta lietotāju par sadarbību nomas objekta lietošanā.
 10. Nomas objekta apskate - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu: Igors Kalnačs, tālrunis 26428466, e-pasts: igors.kalnacs@vamoic.gov.lv.
 11. Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta – 2020. gada 12. augusts, plkst.11.00, Ernestīnes ielā 34, Rīgā.
 12. Pieteikšanās izsolei - izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot pieteikumu (izsoles noteikumu 2.pielikums).

Izsoles noteikumus un pieteikuma formu var saņemt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas: Elita Valdmane, tālrunis 67300212, e-pasts: elita.valdmane@vamoic.gov.lv, lejupielādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes www.vamoic.gov.lv un akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes www.vni.lv.