Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

1.    Nomas objekts – Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0228 001 – telpas Nr. 27, 28, 29, 30, ar kopējo platību 140,80 m2, kas atrodas Ezermalas ielā 8B, Rīgā - daļas nomas tiesību izsoles platībā.
2.    Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
3.    Nomas līguma termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt, bet ne ilgāk, kā uz 5 gadiem.
4.    Nomas tiesību piešķiršanas veids – pirmreizēja rakstiska izsole.
5.    Nosacītā nomas maksa par mēnesī - EUR 546,20 (pieci simti četrdesmit seši euro 20 centi).
6.    Izsoles solis – EUR 1,00 (viens euro).
7.    Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu, nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8.     Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 250,00 EUR apmērā, ieskaitot PVN.
9.     Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
10.    Nomas objektu dabā ir iespējams apskatīt 2021. gada 23. augustā plkst. 11.00. Pieteikšanās apskatei līdz 2021. gada 20. augustam plkst. 17.00 pie – Mārtiņa Baņa, tālrunis – 20229876, e-pasts: martins.banis@mil.lv .
11.    Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2021. gada 25. augustā, plkst.15.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
12.     Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
13.    Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
14.    Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.pielikumu.
15.    Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2.pielikums.
16.    Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.4. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.5. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.