LIFE +

2018. gada 31. augustā, noslēdzās pirms četriem gadiem uzsāktais vērienīgais Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Putni Ādažos”, kura laikā, izmantojot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu, Ādažu poligonā 1620 hektāru platībā atjaunoti virsāji, boreālie meži un purvs, veicināta sadarbība starp Eiropas militāro “NATURA 2000” vietu apsaimniekotājiem, kā arī teritorijas lietotāji un apmeklētāji izglītoti par dabas vērtībām.

Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni. Projekts "Putni Ādažos" norisinājās aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži", kas iekļauts Eiropas vienotajā dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”.

Projektu “Putni Ādažos” īstenoja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotājiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, A/S “Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.

“Jau kopš 2006. gada poligonā īstenojam dabas saglabāšanas pasākumus, kuri ilgtermiņā nodrošina labvēlīgus apstākļus ne vien retām, aizsargājamām sugām un biotopiem, bet arī uzlabo un paplašina Nacionālo bruņoto spēku mācību vietas. Virsāji līdzīgi kā pļavas ir no traucējumiem atkarīgas dzīvotnes. Neapsaimniekots virsājs aizaug ar krūmiem un kokiem, tāpēc ilgstoši var pastāvēt tikai tad, kad to regulāri apsaimnieko – nogana, pļauj vai kontrolēti dedzina, ” stāsta Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Vides nodaļas vadītāja Daina Galaktionova.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne norāda, ka projekts “Putni Ādažos” ir lielisks piemērs tam, ka divas atšķirīgas nozares var kopīgi sniegt nozīmīgu ieguldījumu dabas vērtību saglabāšanā. “Dabas aizsardzības pārvaldei īpaši nozīmīgi šķiet praktiskie biotopu atjaunošanas pasākumi, kas ir vitāli svarīgi šīs trauslās ekosistēmas saglabāšanai,” pauž G. Gabrāne.

Arī citur Eiropā militārie poligoni ir iekļauti īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīklā “NATURA 2000”. Intensīvi izmantotās militārās teritorijās izveidojas plašas, no traucējumiem atkarīgas, citur reti sastopamas dzīvotnes. Dabas saglabāšanas pasākumos militārajos poligonos īpaša uzmanība tiek pievērsta arī zonām starp infrastruktūru objektiem – dabiskas vides salām, kas kalpo kā ekoloģiskās kabatas dzīvniekiem un augiem.

Pēc projekta “Putni Ādažos” noslēgšanās ikviens interesents par Ādažu poligona dabas vērtībām joprojām var uzzināt projekta mājaslapā www.putniadazos.lv