Nr. Izs-VAMOIC/2020-001

 1. Nomas objekts - Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84960030118, kas atrodas Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes””, Zirņu pagasts, Saldus novads, daļa 19,47 ha platībā.
 2. Nomas objekta lietošanas mērķis – izmantošana lauksaimniecības vajadzībām - aramzeme, pļavas.
 3. Nomas līguma laikā plānotā darbība nomas objektā - dārzeņu, lopbarības kultūraugu, graudaugu, eļļas augu un kukurūzas audzēšana, ilggadīgo zālāju sēklas iegūšana, garšaugu un ārstniecības augu audzēšana, siena un lopbarības masas iegūšana.
 4. Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
 5. Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
 6. Nosacītā nomas maksa (gadā) - EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro).
 7. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro).
 8. Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu gadā par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
 9.  Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzību par iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 157,30 EUR apmērā, neieskaitot PVN.
 10.  Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
 11. Nomas objekta apskates laiks un vieta - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu – Ivaru Veidi, tālrunis– 67213219, 28348724, e-pasts: Ivars.Veide@karamuzejs.lv.
 12. Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2020.gada 21.aprīlis, plkst.10.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
 13.  Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
 14. Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
 15. Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.pielikumu.
 16. Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 1.pielikums.
 17. Izsoles noteikumus var saņemt:

17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;

17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;

17.3. lejuplādēt no Latvijas Kara muzeja tīmekļvietnes: http://www.karamuzejs.lv.

17.4. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.

17.5. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.

17.6. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 67300297, 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.