Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Saskaņā ar Centra Nolikumu Centrs ir atbildīgs par AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Centra uzdevums ir AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un publisko pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām (viesnīca un sporta komplekss).

Atbilstoši Ministru Kabineta 2006. gada 9. maija rīkojumu Nr. 319 Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju, NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkcijas pakāpeniski tiek nodotas Centram – pilnīga pāreja uz centralizētu nekustamā īpašuma objektu apsaimniekošanu pabeigta 2010. gada jūlijā.

Nekustamo īpašumu īpašumtiesības

AM valdījumā un lietošanā ir nekustamie īpašumi, kas sastāv no zemes un būvju īpašumiem, t. sk. militārie poligoni un šautuves, lidlauki, tehniskās novērošanas posteņi, noliktavas, garāžas, administratīvās ēkas, kazarmas, ēkas mācību procesa nodrošināšanai un dzīvojamās mājas NBS personāla nodrošināšanai ar dzīvojamo platību.

Lielākā daļa (83%) no AM valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ir bijušās PSRS karaspēka kara daļas, kara pilsētiņas un kara komisariāti. Pārējo īpašumu kopumu veido NBS darbības nodrošināšanai no citām valsts institūcijām, pašvaldībām un privātpersonām atsavināti īpašumi, kā arī jaunbūvētie īpašumi.

Īpašumu ģeogrāfiskais izvietojums skar visu valsts teritoriju, tie atrodas gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Īpašumi galvenokārt tiek izmantoti valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai. Taču AM valdījumā ir arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, piemēram, 20. gs. sākumā būvētais Virsnieku saieta nams Liepājā, Atmodas bulvārī 9, Talsu viduslaiku pils vieta (Dzirnavkalns) Talsos, Kalna ielā 6 un Pulvertornis Rīgā, Smilšu ielā 20.

Nekustamo īpašumu uzskaites nodaļas uzdevumos galvenokārt ietilpst AM valdījumā esošo nekustamo īpašumu tiesiskā sakārtošana (t.sk. MK tiesību aktu projektu sagatavošana, zemes un būvju kadastrālās uzmērīšanas organizēšana un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatās), AM valdījumā un AM padotības iestāžu lietošanā esošo nekustamo īpašumu datu bāzes uzturēšana, t.sk. nekustamo īpašumu kadastra datu aktualizācija, atzinumu sniegšana par citu ministriju vai valsts iestāžu sagatavotajiem MK tiesību aktu projektiem vai likumprojektiem nekustamo īpašumu jomā, atzinumu sniegšana par pašvaldību teritoriju un detālajiem plānojumiem, meža zemju transformācija, kā arī AM Infrastruktūras padomes sekretariāta funkciju nodrošināšana.