ERAF projekta Nr.4.2.1.2/17/I/053 “Ēkas Nr.001 atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9” īstenošana

05/10/2019 - 00:00
Latvijā
Information prepared by
VAMOIC

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gda 9.augusta noteikumu Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās “ 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu Centru  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/17/I/053 “Ēkas Nr.001 atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9” īstenošanu.

Galvenās projekta darbības, kas saistītas ar objekta energoefektivitātes paaugstināšanu ir sekojošas:
- ēkas cokola siltināšana;
- ēkas fasādes un ārsienu siltināšana;
- ēkas tehniskā stāva jumta siltināšana;
- ēkas jumta siltināšana, vēdināšanas sistēmas modernizācija;
- ēkas fasādes siltināšana u.c. būvdarbi.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 1 359 426.93 EUR apmērā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas 1 086 840.06 EUR apmērā, ERAF atbalsta intensitāte 85% apmērā, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 923 814.05 EUR apmērā.
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, 163 026.01 EUR apmērā.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojošie rādītāji:
Enerģijas ietaupījums 327.267 MWh/gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 86.575 tCO2/gadā.