Tehnisko specifikāciju izstrādes un kvalitātes kontroles nodaļas vadītāja/s

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • Vadīt, tajā skaitā plānot, organizēt, koordinēt un pilnveidot Nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi;
 • Centra vadītāja un/vai vadītāja vietnieka pilnvarojuma ietvaros piedalīties citu institūciju organizētās apspriedēs, darba grupās un komisijās;
 • Nodrošināt pastāvīgu sadarbību ar Centra struktūrvienībām un to amatpersonām, kā arī Aizsardzības ministrijas (AM), Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un citu AM padotībā esošo iestāžu amatpersonām Nodaļas kompetences ietvaros;
 • Saskaņā ar organizatoriskajiem un normatīvajiem dokumentiem un pamatojoties uz materiāltehnisko līdzekļu operacionālajām prasībām organizēt tehnisko specifikāciju izstrādi atbilstoši NBS un Centra publisko iepirkumu plānam;
 • Nodrošināt tehnisko specifikāciju aktuālo datu bāzi;
 • Organizēt piegādāto materiāli tehnisko līdzekļu kvalitātes kontroli, organizēt un koordinēt materiāli tehnisko līdzekļu testēšanu laboratorijās;
 • Nodrošināt ekspertu piesaistīšanu preču un pakalpojumu kvalitātes kontrolei atbilstoši identificētajai vajadzībai;
 • Piedalīties materiāltehnisko līdzekļu iepirkumu komisiju darbā, savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas komisijai un atbildēt uz konkursa dalībnieku jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Pieredze vadošā amatā ilgāk par diviem gadiem, kā arī profesionālā pieredze nozarei atbilstošajā jomā.
 • Labas zināšanas par standartiem un to pielietošanu.
 • Izpratne par materiāliem un to testēšanu.
 • Prasme praksē pielietot profesionālās zināšanas.
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe).
 • Angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām. lietotāja līmenī.
 • Prasme darbā izmantot biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (bruto) 1052 – 1382 euro atkarībā no profesionālās pieredzes un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • elastīgu darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 1.jūlijam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: zane.janevica@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.