Finanšu pārvaldības departamenta Grāmatvedības nodaļā vecākais/ā grāmatvedis/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • klasificēt noslēgtos būvniecības pakalpojumu līgumus atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 • pārbaudīt saņemto attaisnojuma dokumentu atbilstību normatīvo aktu, līgumu vai lēmumu nosacījumiem
 • veikt būvniecības pakalpojumu uzskaiti
 • pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā sagatavot būvdarbu izmaksu sadalījuma aktus
 • nodrošināt būvniecības rezultātā izveidoto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti resursu vadības sistēmā Horizon

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinībās
 • vismaz viena gada profesionālā darba pieredze finanšu uzskaitē
 • labas teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī
 • precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiskā domāšana, labas komunikācijas prasmes
 • pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldē vai pašvaldībā un pieredze darbā ar grāmatvedības programmu “RVS Horizon” tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 22.aprīlim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.