Sludinājums par nekustamā īpašuma - biroja telpu nomas piedāvājumu atlasi

Sludinājums par nekustamā īpašuma - biroja telpu nomas piedāvājumu atlasi
1.    Procedūras organizators – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), Ernestīnes iela 34, Rīgā, kontaktpersona: Ilona Petkeviča, tālrunis: 27832767, e-pasts: ilona.petkevica@vamoic.gov.lv.
2.    Nomnieks – starptautiska organizācija NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Kalnciema iela 11B, Rīga, LV-1048.
3.    Nomas telpu lietošanas mērķis – biroja telpas.
4.    Nomas līguma termiņš – 7 gadi (ar tiesībām pagarināt vēl uz 3 gadiem).
5.    Nomas objekts – mēbelētas biroja telpas ar sanāksmju zāli (ne mazāk kā 20 m2 platībā) un palīgtelpām (virtuve, ģērbtuve, sanitārās telpas) ar kopējo platību 200 m2 – 500 m2. Telpas ir nodalītas vai ar atsevišķu ieeju no koplietošanas telpām.
6.    Nomas telpām ir jāatrodas Rīgas pilsētā, ne tālāk kā aptuveni 1 km attālumā no objekta Kalnciema ielā 11B, Rīgā.
7.    Būves energoefektivitātes klase ne zemāka kā D (enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 110 kWh/m2 gadā).
8.    Prasības telpām, kuras paredzēts nomāt atrodamas šeit .
9.    Nomas objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības atrodamas šeit .
10.    Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2022. gada 29. augustam plkst. 13.00, Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, 110. kabinets.
11.    Iznomāšanas pretendenta piedāvājuma veidlapa atrodama šeit .
12.    Nomnieks nomas objekta piedāvājumu atlasi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

 

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2021-002

1. Nomas objekts – Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0228 001 – telpas Nr. 27, 28, 29, 30, ar kopējo platību 140,80 m2, kas atrodas Ezermalas ielā 8B, Rīgā - daļas nomas tiesību izsoles platībā.
2. Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
3. Nomas līguma termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt, bet ne ilgāk, kā uz 5 gadiem.
4. Nomas tiesību piešķiršanas veids – atkārtota rakstiska izsole.
5. Nosacītā nomas maksa par mēnesī - EUR 546,20 (pieci simti četrdesmit seši euro 20 centi).
6. Izsoles solis – EUR 1,00 (viens euro).

7. Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu, nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8. Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 250,00 EUR apmērā, ieskaitot PVN.
9. Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
10. Nomas objektu dabā ir iespējams apskatīt 2021. gada 14. septembrī plkst. 11.00. Pieteikšanās apskatei līdz 2021. gada 13. septembrim plkst. 17.00 pie – Mārtiņa Baņa, tālrunis – 20229876, e-pasts: martins.banis@mil.lv .
11. Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2021. gada 16. septembrī, plkst.10.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
12. Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
13. Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
14. Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.pielikumu.
15. Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2.pielikums.
16. Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.4. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.5. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.

 

Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

1.    Nomas objekts – Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0228 001 – telpas Nr. 27, 28, 29, 30, ar kopējo platību 140,80 m2, kas atrodas Ezermalas ielā 8B, Rīgā - daļas nomas tiesību izsoles platībā.
2.    Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
3.    Nomas līguma termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt, bet ne ilgāk, kā uz 5 gadiem.
4.    Nomas tiesību piešķiršanas veids – pirmreizēja rakstiska izsole.
5.    Nosacītā nomas maksa par mēnesī - EUR 546,20 (pieci simti četrdesmit seši euro 20 centi).
6.    Izsoles solis – EUR 1,00 (viens euro).
7.    Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu, nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8.     Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 250,00 EUR apmērā, ieskaitot PVN.
9.     Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
10.    Nomas objektu dabā ir iespējams apskatīt 2021. gada 23. augustā plkst. 11.00. Pieteikšanās apskatei līdz 2021. gada 20. augustam plkst. 17.00 pie – Mārtiņa Baņa, tālrunis – 20229876, e-pasts: martins.banis@mil.lv .
11.    Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2021. gada 25. augustā, plkst.15.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
12.     Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
13.    Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
14.    Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.pielikumu.
15.    Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2.pielikums.
16.    Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.4. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.5. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.

 

Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2021-001

1.    Nomas objekts – Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0228 001 – telpas Nr. 27, 28, 29, 30, ar kopējo platību 140,80 m2, kas atrodas Ezermalas ielā 8B, Rīgā - daļas nomas tiesību izsoles platībā.
2.    Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
3.    Nomas līguma termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt, bet ne ilgāk, kā uz 5 gadiem.
4.    Nomas tiesību piešķiršanas veids – pirmreizēja rakstiska izsole.
5.    Nosacītā nomas maksa par mēnesī - EUR 546,20 (pieci simti četrdesmit seši euro 20 centi).
6.    Izsoles solis – EUR 1,00 (viens euro).
7.    Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī par Nomas objektu. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5. punktā norādīto nosacīto nomas maksu, nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8.     Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 250,00 EUR apmērā, ieskaitot PVN.
9.     Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem un to 3. pielikumu.
10.    Nomas objektu dabā ir iespējams apskatīt 2021. gada 23. augustā plkst. 11.00. Pieteikšanās apskatei līdz 2021. gada 20. augustam plkst. 17.00 pie – Mārtiņa Baņa, tālrunis – 20229876, e-pasts: martins.banis@mil.lv .
11.    Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2021. gada 25. augustā, plkst.15.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
12.     Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 2.pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
13.    Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
14.    Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1. pielikumu.
15.    Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2. pielikums.
16.    Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.4. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.5. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.

 

Sludinājums par nekustamā īpašuma – biroja telpu nomas piedāvājumu atlasi

1.    Nomnieks – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), Ernestīnes iela 34, Rīgā, kontaktpersona: Edgars Vanags, tālrunis: 25704486, e-pasts: edgars.vanags@vamoic.gov.lv.
2.    Nomas telpu lietošanas mērķis – noliktavas un biroja telpas.
3.    Nomas līguma termiņš – 3 gadi (ar tiesībām pagarināt), bet ne ilgāk kā uz 12 gadiem.
4.    Nomas objekts – Nodalītas (autonomas un ar atsevišķu ieeju) noliktavas telpas ar 2500 – 3600 palešu vietām (vēlams 2200 m2 – 4100 m2). Nodalītās (autonomas un ar atsevišķu ieeju) biroja telpas (kopā ar palīgtelpām (60 m2 -100 m2). Biroja telpas var būt izvietotas noliktavas telpā.
5.    Nomas telpām ir jāatrodas Rīgas pilsētas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes novadā atbilstoši attēlojumam kartē norādītajā reģionā.
6.    Prasības telpām, kuras paredzēts nomāt atrodamas šeit .
7.    Nomas objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības atrodamas šeit .
8.    Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2021. gada 15. janvārim plkst. 11.00, Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, 110. kabinets.
9.    Iznomāšanas pretendenta piedāvājuma veidlapa atrodama šeit .
10.    Nomnieks nomas objekta piedāvājumu atlasi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

 

Nr.Izs-VAMOIC/2020-004

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2020-004

1.    Nomas objekts - Nomas objekts ir nekustamā īpašuma Latvijas Kara muzeja, Smilšu ielā 20, Rīgā daļas noma. Nomas objekts tiek sadalīts šādās daļās:
1.1. 1. izsoles daļa: 1. stāva telpas Nr. 7 (vestibils) daļa 1 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000080145001 (pielikums Nr.2);
1.2. 2. izsoles daļa: 1. stāva telpas Nr. 7 (vestibils) daļa 0,5 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000080145001 (pielikums Nr.3).
2.    Nomas līguma mērķis:
2.1.    1. izsoles daļa: karsto un auksto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un darbības nodrošināšanai;
2.2.    2. izsoles daļa: suvenīru izgatavošanas iekārtas uzstādīšanai.
3.    Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
4.    Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
5.    Nosacītā nomas maksa mēnesī:
5.1.    1. izsoles daļā – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro);
5.2.    2. izsoles daļā – 50,00 EUR (piecdesmit euro).
6.    Izsoles solis katrā izsoles daļa – 10,00 EUR (desmit euro).
7.    Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu mēnesī katrā izsoles daļā atsevišķi. Izsoles, dalībniekam piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
8.     Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību 60,50 EUR apmērā ar PVN.
9.    Citi iznomāšanas noteikumi – Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
10.    Nomas objekta apskates laiks un vieta - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu – Latvijas Kara muzeja juristi Jeļenu Poplavsku-Novikovu, tālrunis 67228147, 28353260, e-pasts: jurists@karamuzejs.lv.
11.    Pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 2. novembrim, plkst. 17.00.
12.    Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2020. gada 3. novembris, plkst. 10.00., Rīga, Ernestīnes iela 34.
13.    Pieteikšanās izsolei - Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot Izsoles noteikumu 4. pielikumā pievienoto pieteikuma formu.
14.    Izsoles kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumiem.
15.    Nomas līgums - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1. pielikumu.
16.    Nomas objekta plāns - Izsoles noteikumu 2. pielikums un 3. pielikums.
17.    Izsoles noteikumus var saņemt:
17.1. lejupielādēt no akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes http://www.vni.lv;
17.2. lejuplādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes: http://www.vamoic.gov.lv;
17.3. lejuplādēt no Latvijas Kara muzeja tīmekļvietnes: http://www.karamuzejs.lv.
17.4. papīra formātā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1. stāvā 110. kabinetā – kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Noteikumu 2.3.punktā norādītās kontaktpersonas.
17.5. Iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, izsoles noteikumi tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto adresi.
17.6. Nosūtot e-pastu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas juriskonsultei Jeļenai Gaidelei, tālrunis 67300297, 20255830, e-pasts: Jelena.Gaidele@vamoic.gov.lv, izsoles noteikumi tiks nosūtīti elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu.

Informācija par nomas objekta iznomāšanu

Rezultāts: 01.03.2021. ir noslēgts nomas līgums  Nr. N/2021-1 ar biedrību “Latvijas šaušanas federācija” (reģistrācijas Nr. 40008024596).

 

Nomas objekts:
nekustamā īpašuma „Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļa:
1.1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440020118 daļa ar kopējo platību 8 ha;
1.2.ēka ar kadastra apzīmējumu 80440020118008 ar kopējo platību 321,00 m2;
1.3.ēka ar kadastra apzīmējumu 80440020118012 ar kopējo platību 308,90 m2.

Īpašuma tiesības: nomas objekts ir valsts nekustamais īpašums (atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā), kas ir nodots Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra apsaimniekošanā un tajā ir izvietotas Nacionālo bruņoto spēku vienības.

Iznomātājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Nomas objekta izmantošanas mērķis nomas līguma darbības laikā: sporta funkciju nodrošināšanai.

Nomas objektā pieejamie komunālie pakalpojumi:
1)    elektroenerģija (nodrošina Iznomātājs);
2)    ūdensapgāde (nodrošina Iznomātājs);
3)    atkritumu izvešana (nodrošina Nomnieks).

Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs:
Nomas maksa dienā par ēku un zemes lietošanu saskaņā ar neatkarīga vērtētāja veikto vērtējumu ir noteikta 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

Papildus nomas maksai Nomnieks atlīdzina Iznomātājam maksu par vērtētāja sniegtajiem pakalpojumiem – 200 EUR (divi simti euro) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Nomas objekta nomas maksas apmērā ir iekļauts elektroenerģijas un ūdensapgādes pakalpojuma nodrošinājums, kā arī atlīdzība par Iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 gadu laikā konkrētos iepriekš saskaņotajos laikos, kad objekts nav nepieciešams NBS funkciju veikšanai, bet ne vairāk kā 20 dienas gadā.  

Tiesības nodot nomas objektu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā.

Citi iznomāšanas noteikumi: saskaņā ar līguma projektu.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 9. oktobrim.

Pieteikšanās kārtība:
1)    aizpildot pieteikuma formu un iesniedzot to Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kancelejā 101.kabinetā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046;
2)    pieteikums iesniedzams par visu nomas objektu.

Pieteikums ir iesniegts termiņā, ja tas līdz 2020. gada 9. oktobrim ir saņemts Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kancelejas atzīmes datums par dokumenta saņemšanu).

Ja publikācijas rezultātā piesakās vairāki pretendenti, tad tiek organizēta nomas tiesību piešķiršanas izsole atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „ Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Par pieteikumu izskatīšanas rezultātiem un turpmāko rīcību rakstveidā tiks informēti visi pretendenti, kuri paziņojumā norādītajā kārtībā būs iesnieguši pieteikumu.

Nomas objektu „Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, var apskatīt: vienu darba dienu iepriekš piesakoties pie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Apsaimniekošanas departamenta reģiona pārvaldnieka – Igors Kalnačs, tālrunis: +371 26428466.

Kontaktpersona ar procedūru saistītu organizatorisku jautājumu risināšanai – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļas vecākā juriskonsulte Olga Ļeskina, tālrunis: 67301100, e-pasts: olga.leskina@vamoic.gov.lv.
 

 

Saistītie dokumenti

Nr.Izs-VAMOIC/2020-003

Publicējamā informācija par izsoles procedūru Nr.Izs-VAMOIC/2020-003

 1. Nomas objekts - Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu zemes vienību daļas no nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā “Ādažu nacionālais mācību centrs” un “Poligona mežs 8044” (kadastra Nr. 80440050053 un 80440060064), un Sējas novadā “Ādažu nacionālais mācību centrs” un “Poligons” (kadastra Nr. 80920030082 un 80920030107) 19,31 ha platībā.
 2. Nomas objekta lietošanas mērķis – bišu saimju (stropu) izvietošana viršu ziedēšanas laikā (jūlijs-septembris), skat. Bišu stropu izvietojuma shēma (izsoles noteikumu 1.pielikums).
 3. Nomas līguma termiņš - 5 gadi.
 4. Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja rakstiska izsole.
 5. Nosacītā nomas maksa (gadā par 1 ha) - 33,35 EUR (trīsdesmit trīs euro un trīsdesmit pieci centi).
 6. Izsoles solis – 3,00 EUR (trīs euro).
 7. Izsoles dalībnieks sola augstāko nomas maksu gadā par 1 ha par nomas objektu. Izsoles dalībniekam, piedāvājot nomas maksu, ir pienākums solīt vismaz vienu soli. Apmēru, par cik soļiem pārsolīt 5.punktā norādīto nosacīto nomas maksu nosaka pats izsoles dalībnieks pēc saviem ieskatiem.
 8. Citi maksājumi - papildus piedāvātajai nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un atlīdzību par iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
 9. Citi iznomāšanas noteikumi – saskaņā ar izsoles noteikumiem, nomas līguma projektu (izsoles noteikumu 3.pielikums) un vienošanos ar nomas objekta lietotāju par sadarbību nomas objekta lietošanā.
 10. Nomas objekta apskate - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu: Igors Kalnačs, tālrunis 26428466, e-pasts: igors.kalnacs@vamoic.gov.lv.
 11. Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta – 2020. gada 12. augusts, plkst.11.00, Ernestīnes ielā 34, Rīgā.
 12. Pieteikšanās izsolei - izsoles noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā aizpildot un iesniedzot pieteikumu (izsoles noteikumu 2.pielikums).

Izsoles noteikumus un pieteikuma formu var saņemt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, 1.stāvā 110.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas: Elita Valdmane, tālrunis 67300212, e-pasts: elita.valdmane@vamoic.gov.lv, lejupielādēt no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra tīmekļvietnes www.vamoic.gov.lv un akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes www.vni.lv.