Materiāltehnisko līdzekļu departamenta Centralizēto iepirkumu vadības nodaļā pārvaldes referents/e (uz nenoteiktu laiku)

Application date of submission

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt publisko iepirkumu procedūru norisi un dokumentēt iepirkumu gaitu atbilstoši normatīvajiem un tiesību aktiem (sagatavot publikācijas, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, vēstules, protokolus u.c. dokumentus)
 • nodrošināt informācijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saistītajās informācijas sistēmās
 • pildīt iepirkuma komisijas locekļa pienākumus
 • piedalīties publiskā iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu
 • sekot līdzi publiskā iepirkuma attīstībai un piemērošanas praksei

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība
 • vēlamas zināšanas un pieredze publisko iepirkumu jomā (pēdējo divu gadu laikā)
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, strādāt komandā
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 745 līdz EUR 1093 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 18.aprīlim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.