Par centru|Darbības apraksts|Sadarbība|Normatīvie akti|Publikācijas|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datubāze
Izsoles un noma
Nosūtīt vēstuli
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > LIFE+ projekts
LIFE+ projekts
27.02.2014. Ādažos atklās vērienīgu dabas aizsardzības projektu
04.11.2013. Ādažu poligonā četrus gadus īstenos LIFE+ projektu

 

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments vides un dabas aizsardzības aktivitāšu atbalstam. LIFE programma darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā, kā arī kandidātvalstīs un daļā kaimiņvalstu. Kopš 1992. gada šīs programmas ietvaros līdzfinansēti gandrīz 4000 projekti ieguldot vides un dabas aizsardzībā aptuveni 3,1 miljardu eiro.

 

Dažādas Latvijas organizācijas un iestādes šīs programmas līdzfinansētu projektu īstenošanā iesaistījušās jau kopš 1992.gada un kopumā Latvijā LIFE programmas finansējumu saņēmuši jau 47 projekti.

 

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” ir Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada. Tāpat šī teritorija ir atzīta arī par Putniem nozīmīgu vietu. Izcilā dabas daudzveidība un retās sugas teritorijā koncentrējušās galvenokārt pateicoties militāro mācību radītajiem neparastajiem apstākļiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

 

 LIFE+ projekts PUTNI ĀDAŽOS
„Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana
Natura 2000 teritorijā „Ādaži””


ĪSUMĀ
Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītā projekta ietvaros no 2014. līdz 2017.gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 ha platībā atjaunos virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei.

Infografika par projektu PUTNI ĀDAŽOS

PROJEKTA MĒRĶI
1. Atjaunot Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamus biotopus – virsājus, augsto purvu un boreālo mežu – īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas un barošanās vietas.
2. Veicināt aizsargājamo ainavu apvidus „Ādažu” ilgtspējīgu attīstību, veicot vispusīgu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plānošanu, kā arī izglītojot teritorijas īpašniekus, lietotājus un apmeklētājus.
3. Veicināt starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu ar līdzīgu militāru dabas teritoriju apsaimniekotājiem.

RĪCĪBAS UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
1. Aizaugušu virsāju atjaunošana 1100 ha platībā ( ligzdošanas un barošanās vieta rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei un brūnajai čakstei) - izcērtot kokus un krūmus, pļaujot, veicot kontrolētu dedzināšanu un augsnes virskārtas noņemšanu.
2. Dabiskā ūdens režīma atjaunošana nosusināšanas ietekmētajā Rampas purvā 500 ha platībā (viena no labākajām rubeņa ligzdošanas vietām Latvijā, ligzdošanas un barošanās vieta dzērvei, purva tilbītei un vakarlēpim) - veicot aizsprostu būvniecību uz meliorācijas grāvjiem un koku un krūmu ciršanu.
3. Boreālo mežu 20 ha platībā atjaunošana, veicot meža zemsedzes kontrolēto dedzināšanu. Latvijā tā joprojām ir jauna un inovatīva dabas apsaimniekošanas metode, ko citās Eiropas valstīs izmanto jau gadu desmitiem.
4. Zaļās vārnas („Ādažos” ligzdo piektā daļa no visām Latvijas zaļajām vārnām) dzīvesvietu uzlabošana, izliekot 60 būrus ligzdošanai un 200 barošanās sēdkokus.
5. Pētījums par militāro mācību ietekmi uz dabas vērtībām un sagatavoti ieteikumi dabai draudzīgai militāro mācību plānošanai.
6.  Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāna atjaunošana.
7. Karavīru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumi – uzstādot 40 informatīvas zīmes un 30 informācijas stendus, izveidojot 8 km garu veloceliņu un 2 izglītojošas filmas, izdodot dažādus vizuāli informatīvos materiālus (bukletus u.c.), noorganizējot 7 sanāksmes karavīriem un 4 – biškopjiem, 4 ikgadējās Apmeklētāju dienas, 2 starptautiskas konferences un vairāk nekā 10 pieredzes apmaiņas pasākumus, kā arī izveidojot projekta mājas lapu un 2015.-2017.gada pavasarī – rudenī  nodrošinot  interneta tiešsaistes translācijas no īpaši aizsargājama putna ligzdas.

ĪSTENOŠANAS VIETA
Projekta darbības notiek aizsargājamo ainavu apvidū un ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijā „Ādaži”. Teritorija izveidota 2004.gadā un aizņem 10 150 ha platību, kuras lielāko daļu aizņem Ādažu poligons. Pateicoties ilgstošām militārām mācībām, šeit izveidojusies interesanta ainava, kas piemērota vismaz 22 Latvijā un Eiropā aizsargājamu putnu sugu ligzdošanai. Tomēr, pēc militāro mācību intensitātes samazināšanās, „Ādažos” nepieciešams veikt apsaimniekošanas pasākumus, galvenokārt – mazināt aizaugšanu, lai ilgtermiņā saglabātu dabas vērtībām piemērotu vidi.

PROJEKTA DOKUMENTI
Prezentācijas no projekta atklāšanas pasākuma 05.03.2014.:
-„LIFE+ projekts PUTNI ĀDAŽOS – mērķi un plānotie pasākumi”, projekta vadītāja Baiba Švāne 
- „Biotopu apsaimniekošanas pieredze Ādažu militārajā poligonā”, projekta asistente Ieva Mārdega
-„LIFE+ projekta PUTNI ĀDAŽOS ietvaros plānotie sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi”, projekta vadītāja Baiba Švāne
-„Smiltāju, kāpu un traucējumiem atkarīgu biotopu apsaimniekošanas pieredze Latvijā”, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente Brigita Laime

ĪSTENOTĀJI
Vadošais partneris: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Kontakti:     projekta vadītāja Baiba Švāne
    tālr.: 67300285 
    e-pasts: baiba.svane@vamoic.gov.lv

Partneri: Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Valsts meži, Sējas novada dome

Foto Ieva Mārdega: Virsāju apsaimniekošanas darbi Ādažu militārā poligona teritorijā  Ziedošs virsājs Ādažu militārā poligona teritorijā  Gredzenots zaļās vārnas mazulis

PAMATDATI
Projekta numurs: LIFE12 NAT/LV/000509
Īstenošanas laiks: 2013. gada 1.novembris - 2017.gada 31.oktobris
Kopējais finansējums: 1 537 988 EUR
Finansētāji:
50 % (768 994 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ programma
    21 % (326 265 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds
    29 % (442 729 EUR) līdzfinansējumu nodrošina projekta partneri
Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010