Par centru|Darbības apraksts|Sadarbība|Normatīvie akti|Publikācijas|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Izsoles
Oficiālā vēstule
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > Darbības apraksts
Darbības apraksts

Saskaņā ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi Nolikumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšanu,  centralizēto publisko iepirkumu veikšanu AM un NBS vajadzībām, materiāltehnisko līdzekļu apgādi.

Būvniecības nodaļa ir atbildīga par AM Būvniecības izpildes grafika īstenošanu. AM Būvniecības izpildes grafiks tiek sastādīts katru gadu.

Vides nodaļas uzdevums ir vides un dabas aizsardzības pasākumu īstenošana aizsardzības objektos. Īpaša vērība Vides nodaļas darbībā veltīta vides jautājumiem, domājot par vides kvalitātes saglabāšanu, uzlabošanu un infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību. 

Viena no pamatfunkcijām ir AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, par kuru atbild Apsaimniekošanas departaments. Departaments ir atbildīgs par NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju pārņemšanas plāna īstenošanu. Centram līdz 2010.gada 1.jūlijam jāpārņem bilancē un tālākā apsaimniekošanā AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objekti un valsts aizsardzības vajadzībām nomātais nekustamais īpašums.

Nekustamo īpašumu uzskaites nodaļas uzdevums ir nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.

Centrs sniedz publiskos pakalpojumus NBS Sporta kompleksā Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā.

Viena no centra pamatfunkcijām ir centralizēto iepirkumu procedūru veikšana AM un NBS vienību vajadzībām. Par šīs funkcijas veikšanu ir atbildīgs Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments. 

2010.gada laikā centrā tiks izveidots Materiāltehnisko līdzekļu departaments, kas būs atbildīgs par materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu atbilstoši Latvijas Republikas un NATO vienošanās standartizācijas jomā prasībām un materiāltehnisko līdzekļu centralizētas apgādes sistēmas izveidi un uzturēšanu.


 

Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010